reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok sa riadi ustanovením zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka a vzťahuje sa na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho a zodpovednosť za vady.

Tento reklamačný poriadok platí medzi predávajúcim, prevádzkovateľom www.asherschoice.eu - Asher's Choice s. r. o., so sídlom Stredná 1991/8, Bernolákovo 900 27 a kupujúcim, zákazníkom internetového obchodu www.asherschoice.eu 

Potrebujete nám tovar vrátiť v 14-dňovej lehote alebo tovar reklamovať? Postupujte prosím podľa nasledujúcich inštrukcií. Všetko vybavíme čo najskôr. Vaša spokojnosť je pre nás dôležitá.

 

VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU

Pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku (t.j. nákup v internetovom obchode) má kupujúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Toto právo sa vzťahuje iba na kupujúceho – spotrebiteľa. 

Pri výmene alebo vrátení tovaru vždy prosím dodržte tento postup:

 1. Tovar vracajte bez známok užívania, čistý, a v prípade krmív v pôvodnom neporušenom obale (aj s visačkami identifikujúcimi tovar, dokumentáciou a všetkým ďalším príslušenstvom).
 2. Tovar pošlite do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy poštou na adresu

Asher's Choice s. r. o., Stredná 1991/8, Bernolákovo 900 27

 1. Tovar posielajte vždy spolu so Vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy.
 2. Pre rýchlejšie vybavenie, prosíme riadne vyplňte Vzorový formulár a ak je to možné, priložte k tovaru aj faktúru. 
 3. Tovar nezasielajte na dobierku. Takto zaslaný tovar nebude nami prevzatý. 

Pri vrátení všetkého objednaného tovaru je kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru, vrátane účtovanej ceny za dopravu. Pri vrátení časti objednaného tovaru (t. j. niektorý tovar z dodávky si kupujúci ponechá), je vrátená kúpna cena vráteného tovaru, náklady na dopravu nie sú vrátené. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Podľa § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, ak predmetom zmluvy bol predaj tovaru (v našom prípade ide o krmivá a maškrty), ktorý: 

- podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky ohľadom vrátenia tovaru, kontaktujte nás mailom na: info@asherschoice.eu

 

ZÁRUKA A PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa, § 622 a § 623 občianskeho zákonníka a § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy ním uskutočnenej, 
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 • a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 

 V prípade použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením tovaru (vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku predchádzajúceho používania tovaru) a v prípade zlacneného tovaru predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré predávajúci tovar predáva so zľavou.

Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Záručná doba na krmivá, maškrty, kozmetické a hygienické výrobky, vitamíny a liečivá a iný tovar s určenou dobou spotreby alebo minimálnej trvanlivosti je stanovená dobou spotreby alebo trvanlivosti vyznačenej na obale výrobku. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci v súlade s postupom upraveným nižšie. 

V prípade, že kupujúci reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má kupujúci právo na 

 1. bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, 
 2. výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, 
 3. výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať. 

V prípade, že kupujúci reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na 

 1. výmenu tovaru alebo 
 2. odstúpenie od zmluvy. 

V prípade, že kupujúci reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako je uvedené vyššie, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamovať je možné len tovar, ktorý ste zakúpili u nás prostredníctvom internetového obchodu www.asherschoice.eu . Okrem práva na odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru, máte právo uplatniť u nás aj zodpovednosť za vady, ak tovar vykazuje vady, za ktoré ako predávajúci zodpovedáme a vzťahuje sa naň záruka.

V prípade ak si neuplatníte právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ste povinní reklamáciu nahlásiť neodkladne po zistení vady tovaru emailom na kohutcreativeworks@gmail.com a po obdržaní inštrukcií z našej strany reklamovaný tovar bezodkladne odoslať (ak bude odosielanie reklamovaného tovaru požadované), na adresu:

Asher's Choice s. r. o., Stredná 1991/8, Bernolákovo 900 27

 

Tovar nezasielajte na dobierku. Takto zaslaný tovar nebude nami prevzatý

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie bude reklamácia vybavená ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu tovaru za tovar.

 

UPOZORNENIE: Záručná doba na krmivá a maškrty je stanovená dobou spotreby alebo trvanlivosti vyznačenej na obale výrobku. Lehoty uvádzané nižšie sa vzťahujú na iný druh tovaru, najmä na spotrebný tovar. Lehoty na . 

Krmivá a maškrty je samozrejme tiež možné reklamovať, ale upozorňujeme na povinnosť spotrebiteľa uplatniť vadu tovaru bezodkladne. 

Ak ste reklamáciu tovaru uplatnili počas prvých 6  mesiacov od kúpy, môže byť reklamácia vybavená zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebudeme od Vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Súčasne Vám poskytneme kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Vašej reklamácie.

Ak ste reklamáciu tovaru uplatnili po 6  mesiacoch od kúpy a táto bude zamietnutá, bude v doklade o vybavení reklamácie uvedená informácia o tom, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame ako predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak sa odborným posúdením preukáže naša zodpovednosť ako predávajúceho za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Súčasne Vám budú do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie uhradené všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Pri uplatnení reklamácie Vám vydáme potvrdenie a pri uplatnení reklamácie prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie Vám potvrdenie o uplatnení reklamácie bude doručené ihneď. Ak nebude možné potvrdenie doručiť ihneď, bude doručené bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie nebude doručované, ak máte možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. O vybavení reklamácie Vám vydáme písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Ustanovenia reklamačného poriadku sa na Vás vzťahujú len v prípade, ak ste nákup uskutočnili ako spotrebiteľ. Naša zodpovednosť pri reklamácii kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadi ustanovením § 422 Obchodného zákonníka.

20.03.2023

 

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy 

Vyplňte a zašlite formulár v tomto znení len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar do 14 dní od jeho prevzatia. 

 

Asher's Choice s. r. o.
Stredná 1991/8
900 27 Bernolákovo
Slovenská republika

info@asherschoice.eu
+421 905 20 4867

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar: 

 

 

Dátum objednania/dátum prijatia: 

Číslo faktúry/nákupného dokladu: 

Číslo bankového účtu (IBAN) na ktorý žiadate poukázať vrátenú kúpnu cenu: 

 

Meno a adresa spotrebiteľa

 

Dátum: 

Podpis spotrebiteľa: