podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s Vašimi údajmi

 

Prevádzkovateľ:

Asher's Choice s. r. o.
Stredná 1991/8
900 27 Bernolákovo
IČO: 55468594
DIČ: 2121996250
IČ DPH: SK2121996250

Mail: info@asherschoice.eu
Tel.: +421 905 204 867

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.asherschoice.eu.

Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

I. Spracúvanie osobných údajov

 

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefón, informácia o tovare.

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 7 dní od našej poslednej komunikácie.

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, email, tel. kontakt.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií).

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom maximálne 10 rokov od posledného poskytnutia takýchto služieb alebo dodania tovaru.

 

C. Newsletter (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Maximálne 10 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@asherschoice.eu

 

II. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to: 

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru - Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 - tretí subjekt zabezpečujúci prepravné služby

 

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V našej spoločnosti nemáme špeciálne poverenú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@asherschoice.eu, alebo kohutcreativeworks@gmail.com.

 

IV. Používanie súborov cookies

 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

V. Vaše práva ohľadom spracúvania osobných údajov

Vaše práva vyplývajúce z GDPR závisia v značnej miere od právneho základu spracúvania osobných údajov. To znamená, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na zákonné účely alebo na plnenie uzavretej zmluvy (objednávky tovaru), sú Vaše práva určitým spôsobom obmedzené (napr. Vaše právo na výmaz osobných údajov nebudeme môcť aplikovať, pretože by sme porušili právne predpisy).

V zmysle GDPR máte tieto práva:

a) môžete nás požiadať (emailom alebo písomne) o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje. Zároveň máte právo nás požiadať o kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Chceli by sme Vás upozorniť, že v prípade opakovaných žiadostí o poskytnutie týchto kópií, máme právo si účtovať administratívny poplatok. (Právo na prístup dotknutej osoby).

Toto Vaše právo tiež zahŕňa našu povinnosť poskytnúť Vám informácie uvedené v tomto dokumente, ako aj práva uvedené nižšie.

b) môžete požadovať opravu Vašich osobných údajov v prípade, ak by sme spracúvali nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje. Ak si uplatníte toto právo, sme povinní čo najskôr opraviť Vaše nesprávne alebo neúplné osobné údaje. (Právo na opravu). 

c) Vaše osobné údaje sme povinní vymazať, ak účel spracúvania zanikol, uplynula doba, na ktorú ste nám ich poskytli alebo Vaše osobné údaje nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli poskytnuté. Naša povinnosť vymazať Vaše osobné údaje súvisí aj s Vaším právom odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov (v prípade odvolania Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov toto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu).

Upozorňujeme Vás, že aj v prípade, ak požiadate o výmaz osobných údajov, príslušné právne predpisy nám môžu uložiť povinnosť uchovávať niektoré z Vašich osobných údajov (napr. daňové predpisy). Potom budeme označovať Vaše osobné údaje tak, aby sme zabezpečili, že sa nepoužijú na žiadny iný účel ako na ten, v zmysle ktorého sa uchovávajú. (Právo na vymazanie a Právo na odvolanie súhlasu)

d) môžete tiež požadovať obmedzenie spracúvania, a to v prípadoch, keď (i) ste napadli správnosť daných údajov, a to počas obdobia, v ktorom ich správnosť overíme, alebo (ii) spracúvanie je protizákonné, avšak nechcete vymazať údaje, alebo (iii) údaje viac nie sú pre nás potrebné na pôvodný účel, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych dôvodov, alebo (iv) počas rozhodovania o Vašej námietke proti spracúvaniu. „Obmedzenie“ znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť s výnimkou uchovávania spracúvané len s Vaším súhlasom a len pri zriaďovaní, výkone alebo obhajobe právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov verejného záujmu EÚ alebo členského štátu EÚ. Ak sa obmedzenie zruší, je našou povinnosťou Vás o uvedenom informovať. (Právo na obmedzenie spracúvania)

d) môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak ste svoj súhlas na spracúvanie údajov odvolali, ale my by sme pokračovali v ich spracúvaní z dôvodu, že ich spracúvanie by bolo nevyhnutné na dosiahnutie účelu našich oprávnených záujmov. (Právo namietať)

e) Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava. Uvedený orgán je príslušný a kompetentný riešiť akékoľvek sťažnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov. (Právo podať sťažnosť)

6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na splnenie legitímnych cieľov a pokiaľ to nie je v rozpore s povinnosťou prevádzkovateľa tieto údaje vymazať (napr. povinnosť uchovávať údaje na základe daňových a účtovných predpisov). 

7. Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov považujeme za najvyššiu prioritu. Je však potrebné si uvedomiť, že žiadne ochranné a bezpečnostné opatrenia alebo normy nezaručia 100 % bezpečnosť. Ubezpečujeme Vás, že všetky údaje, ktoré nám poskytujete, sú zabezpečené a sú považované za prísne dôverné. Používame štandardné postupy na ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov, napr. pomocou ovládacích prvkov prístupu. Všetky osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, sú zabezpečené pomocou štandardných procesov. Snažíme sa pravidelne aktualizovať naše bezpečnostné opatrenia s cieľom aplikovať nové postupy a procesy.

 

Tieto zásady sú účinné od 20.03.2023